fbpx

Panel logowania

W trosce o prawa naszych użytkowników przedkładamy regulamin oraz informację o przetwarzaniu danych osobowych przez właściciela portalu (RODO)

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej „Dane”) przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest firma EUROFILE z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-606), ul. Słoneczników 43, zwana dalej Administratorem lub EUROFILE .
Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) .
Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Jak przetwarzamy Dane?

EUROFILE dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. Kiedy przetwarzamy Dane?

Dane przetwarzamy w wielu sytuacjach. Mogą być to sytuacje, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. złożenia swojej aplikacji, skierowania zapytania / oferty mailowo lub telefonicznie) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, czy też w związku z realizacją funkcji / obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Przetwarzanie Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem.

a. Jakie Dane przetwarzamy w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
Jako Administrator przetwarzamy Dane naszych partnerów biznesowych (inwestorów, podwykonawców, kontrahentów), ich pracowników / współpracowników, Dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.
Powyższe Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, a także od innych osób, np. od ich pracodawców / zleceniodawców.

b. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem przetwarzamy Dane w następujących celach:

 • nawiązania współpracy;
 • zawarcia i wykonywania umowy;
 • rozliczenia umów;
 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
 • marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług EUROFILE ;
 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

Podstawą przetwarzania Danych przez EUROFILE jest:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą;
 • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane dotyczą;
 • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
 • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym
 • prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
 • Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

c. Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Dane osób, które skontaktowały się z EUROFILE będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

d. Kto jest odbiorcą Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
Dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem mogą być przekazywane spółkom powiązanym z EUROFILE , naszym partnerom biznesowym oraz innym naszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy, usług IT i marketingu.

5. Czy Państwa Dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, EUROFILE podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub
transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.
W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

6. Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo:
dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopi;
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).
Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zgłosić prośbę o kopię zebranych danych lub całkowicie usunąć swoje dane z bazy danych Portalu.
Wniosek o kopię zebranych danych osobowych lub wniosek o całkowite usunięcie konta mogą Państwo złożyć TUTAJ

7. Kontakt:

Mogą się Państwo skontaktować z EUROFILE pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


REGULAMIN PORTALU: www.zlom.info.pl

I. Postanowienia Ogólne: 

 1. Firma EUROFILE z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Słoneczników 43/10, (dalej: EUROFILE) prowadzi branżowy portal www.zlom.info.pl (dalej: zlom.info.pl lub Portal), w ramach którego świadczone jest wiele usług.
 2. Z portalu mogą korzystać wszystkie podmioty (dalej: Użytkownik), które spełniają warunki niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin) i dokonały bezpłatnej rejestracji lub płatnej subskrypcji. Korzystanie z Portalu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z regulaminem i zaakceptował jego wszystkie postanowienia.
 3. Portal skierowany jest do osób bezpośrednio związanych z branżą złomową bądź zainteresowanych rynkiem złomu. W ramach działalności Portalu, Użytkownicy mogą między innymi zamieszczać ogłoszenia sprzedaży towarów i usług, wymieniać poglądy i doświadczenia.  Firma EUROFILE i jej portal nie jest stroną transakcji, które mogą być przeprowadzane pomiędzy Użytkownikami w wyniku zamieszczenia przedmiotowych ogłoszeń. EUROFILE nie gwarantuje, że Użytkownicy zawrą i faktycznie wykonają umowy sprzedaży oferowanego towaru lub usługi.
 4. EUROFILE nie ponosi odpowiedzialności za treści redagowane przez Użytkowników Portalu. 
 5. EUROFILE ma prawo do redakcji bądź usunięcia treści dodanych przez użytkowników w następujących przypadkach:
  - Zamieszczone treści zawierają elementy zabronione przez prawo;
  - Zamieszczone treści są obraźliwe, wulgarne;
  - Zamieszczone treści naruszają prawa innych osób;
  - Zamieszczone treści zawierają adresy e-mail bądź też adresy internetowe w miejscach, które nie są wyznaczone do zamieszczania tego typu informacji.
  - Zamieszczone treści są niezgodne z regulaminem i zasadami panującymi na forum dyskusyjnym portalu
 6. EUROFILE nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z edycji lub usunięcia wpisów dokonanych przez Użytkowników.
 7. Mimo dołożenia wszelkich starań, by informacje publikowane na stronach Portalu były prawdziwe, rzetelne  i bardzo dokładne, EUROFILE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu treści zawartych na stronach portalu www.zlom.info.pl.
 8. EUROFILE może w dowolnym momencie zmienić treść niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu każdy z Użytkowników zostanie poinformowany.
 9. EUROFILE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość świadczonych przez Użytkowników Portalu usług. EUROFILE nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich zobowiązań. EUROFILE nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie oraz ich zaniechań, naruszających postanowienia Regulaminu. 

 

II. Prawa autorskie

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Portalu (w tym logo i nazwy), systemów działania Portalu a także do układu i kompozycji tych elementów, oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe związane z Portalem, z wyjątkiem tych elementów, do których uprawnione są inne podmioty, przysługują firmie EUROFILE. W tym zakresie wszelkie prawa do rozpowszechniania tych elementów przysługują wyłącznie firmie EUROFILE. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących EUROFILE bez uprzedniej pisemnej zgody.
 2. Prawo do rozpowszechniania czy kopiowania treści znajdujących się na Portalu podlega przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

III. Funkcjonowanie oraz opłaty związane z użytkowaniem Portalu

 1. Katalog firm - wpis podstawowy jest bezpłatny.
 2. Ogłoszenia - umieszczanie ogłoszeń na Portalu jest bezpłatne.
 3. Forum dyskusyjne portalu - korzystanie jest bezpłatne
 4. Przetargi - Dostęp do usługi jest płatny - sprawdź dostępne abonamenty
 5. System reklam i promocji na Portalu:
  Banery reklamowe - zobacz cennik;
  Prezentacje firm - zobacz cennik;
  Artykuły sponsorowane, reklamowe - zobacz cennik;
  Mailing reklamowy i informacyjny - zobacz cennik

Na wszystkie usługi związane z prowadzeniem Portalu wystawiamy Faktury VAT.