fbpx

Panel logowania

niedziela, 07 czerwiec 2009 13:08

ZŁOM INFO PL - Kody odpadów

   złom PDFKatalog odpadów z dnia 27 września 2001 r.

Poniżej wybrane, najczęściej używane kody odpadów w handlu i obrocie złomem.

Kod odpadu złomu Pochodzenie odpadu - złomu
17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 02 04*,
17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82,
17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 01*,
17 03 02, 17 03 03*, 17 03 80, 17 04 09*,
17 04 10*, 17 05 04, 17 05 06,
17 05 08, 17 06 01*, 17 06 05*,
17 08 02, 17 09 04, 17 04 01,
17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05,
17 04 06, 17 04 07, 17 04 09*,
17 04 10*, 17 04 11
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych.
10 13 14 Odpady betonowe.
10 13 82 Wybrakowane wyroby betonowe.
02 01 10 Odpady metalowe z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności.
10 02 01, 10 02 02, 10 02 08, 10 02 10,
10 02 14, 10 02 15, 10 02 80, 10 02 81
Odpady z hutnictwa żelaza i stali.
10 03 02, 10 03 05, 10 03 16 Odpady z hutnictwa aluminium.
10 05 01, 10 05 04, 10 05 11, 10 05 80 Odpady z hutnictwa cynku.
10 06 01, 10 06 02, 10 06 04, 10 06 80 Odpady z hutnictwa miedzi.
10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 10,
10 09 12, 10 09 14, 10 09 16, 10 09 80,
Odpady z odlewnictwa żelaza.
10 11 03, 10 11 05, 10 11 12 Odpady z hutnictwa szkła.
10 10 03 Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych.
10 80 01, 10 80 03, 10 80 05. Odpady z produkcji żelazostopów.
11 05 01, 11 05 02, 11 05 99, 11 01 07* Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania.
12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04,
12 01 07*, 12 01 13, 12 01 15,
12 01 17, 12 01 21, 12 01 99,
12 01 09*, 12 01 10*
Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych.
15 01 04, 15 01 11* Opakowania z metali włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi.
16 01 01, 16 01 02, 16 01 03, 16 01 04*,
16 01 06, 16 01 07*, 16 01 08*, 16 01 09*,
16 01 10*, 16 01 11*, 16 01 12, 16 01 13*,
16 01 14*, 16 01 15, 16 01 16,
16 01 17, 16 01 18, 16 01 19, 16 01 20,
16 01 21*, 16 01 22, 16 01 99
Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy i maszyny pozadrogowe, odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów.
16 02 14, 14 02 16, 16 02 09*,
16 02 10*, 16 02 11*, 16 02 12*,
 16 02 13*, 16 02 15*
Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
16 06 01*, 16 06 02*,16 06 03*,
16 06 04, 16 06 05, 16 06 06*
Baterie i akumulatory.
16 08 01, 16 08 03, 16 08 04 Zużyte katalizatory.
16 81 02 Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych.
16 82 02 Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych.
19 12 02, 19 12 03 Odpady metalowe z mechanicznej obróbki odpadów.
19 10 01, 19 10 02, 19 10 04, 19 10 06. Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale.
20 01 40, 20 01 41, 20 01 35*,
20 01 01, 20 01 02, 20 01 10, 20 01 11,
20 01 34, 20 01 38, 20 01 39, 20 01 41
20 03 01, 20 03 03, 20 03 06, 20 03 07
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie.
01 01 01, 01 01 02, 01 01 80 Odpady z wydobywania kopalin
01 04 08, 01 04 10 Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin inne niż rudy metali.
03 01 01,03 01 05, 03 01 81,
03 01 04*, 03 01 80*
Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli.
03 03 01, 03 03 07 Odpady z produkcji oraz przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury.
08 01 12, 08 01 18, 08 01 99,
 08 01 17*
Odpady farb i lakierów.
10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 01 15, 10 01 17 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw.
15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04,
15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 15 01 09
Odpady opakowaniowe.
16 11 02, 16 11 04 Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe.
19 01 02, 19 01 12, 19 01 14, 19 01 16,
19 01 99, 19 03 05, 19 01 07*
Odpady z termicznego przekształcania odpadów.
16 03 04* Odpady z przetwarzania azbestu.
17 06 01*, 17 06 05* Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
13 01 01*, 13 01 04*, 13 01 05*,
13 01 09*, 13 01 10*, 13 01 11*,
13 01 12*, 13 01 13*
Odpadowe oleje hydrauliczne.
13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*,
13 02 07*, 13 02 08*
Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.
13 03 01*, 13 03 06*, 13 03 07*,
13 03 08*, 13 03 09*, 13 03 10*
Odpadowe oleje oraz ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła.
13 05 01*, 13 05 02* Odpady z odwadniania olejów w separatorach.
13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03* Odpady paliw ciekłych.
17 03 01*, 17 03 03* Odpady asfaltów, smół, i produktów smołowych.
19 11 01* Zużyte filtry iłowe.
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne.
20 01 37*, 17 02 04* Drewno zawierające substancje niebezpieczne.

* - odpady zawierające substancje niebezpieczne

Ostatnio zmieniany piątek, 18 marzec 2016 20:57