fbpx

Panel logowania

piątek, 09 listopad 2018 17:54

RODO/ Regulamin


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez EUROFILE

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej „Dane”) przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest firma EUROFILE z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-606), ul. Słoneczników 43, zwana dalej Administratorem lub EUROFILE .
Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) .
Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Jak przetwarzamy Dane?

EUROFILE dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. Kiedy przetwarzamy Dane?

Dane przetwarzamy w wielu sytuacjach. Mogą być to sytuacje, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. złożenia swojej aplikacji, skierowania zapytania / oferty mailowo lub telefonicznie) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, czy też w związku z realizacją funkcji / obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Przetwarzanie Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem.

a. Jakie Dane przetwarzamy w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
Jako Administrator przetwarzamy Dane naszych partnerów biznesowych (inwestorów, podwykonawców, kontrahentów), ich pracowników / współpracowników, Dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.
W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.
Powyższe Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, a także od innych osób, np. od ich pracodawców / zleceniodawców.

b. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem przetwarzamy Dane w następujących celach:
nawiązania współpracy;
zawarcia i wykonywania umowy;
rozliczenia umów;
udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług EUROFILE ;
obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.
Podstawą przetwarzania Danych przez EUROFILE jest:
zgoda osoby, której dane dotyczą;
niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane dotyczą;
realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.
Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

c. Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Dane osób, które skontaktowały się z EUROFILE będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

d. Kto jest odbiorcą Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?
Dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem mogą być przekazywane spółkom powiązanym z EUROFILE , naszym partnerom biznesowym oraz innym naszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy, usług IT i marketingu.

5. Czy Państwa Dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, EUROFILE podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub
transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.
W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

6. Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo:
dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopi;
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).
Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Kontakt:

Mogą się Państwo skontaktować z EUROFILE pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 10 luty 2020 22:54